Smith

Smith (6 BP): An armor smith, blacksmith, or weapon smith. Economy +1, Stability +1; Moderate residential.

Smith

Smith

Kingmaker jithrae jithrae